Foreningen Business Lolland-Falster

Generalforsamling i
Foreningen Business Lolland-Falster


Referat af Generalforsamling

D. 24. maj 2023 kl. 16.15-17.15 på Lalandia

Ad. 1 Velkomst v/ bestyrelsesformand, Kim Rahbek Hansen
Kim Rahbek Hansen bød de 130 fremmødte medlemmer velkommen til årets generalforsamling

Ad. 2 Valg af dirigent
Advokat Morten Ammentorp foreslået og valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede indledningsvis at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, hvilket generalforsamlingen godkendte med akklamation.

Ad. 3 Formandens beretning v/ Kim Rahbek Hansen

Formand Kim Rahbek Hansen aflagde bestyrelsens beretning, hvor han reflekterede over nutidens
sammenhængskraft, ikke mindst i forhold til temaet; mangel på arbejdskraft.
Kim Rahbek Hansen italesatte de mange store investeringer Business LF har været med til at tiltrække, og vil tiltrække i de kommende år, særligt inden for grøn omstilling og turisme. Også her er der behov for fokus på adgangen til arbejdskraft.
Kim Rahbek Hansen berettede om de samtalesaloner repræsentantskabsmedlemmerne inviteres til, og
konstaterede at den næstkommende vil handle om: Hvordan speeder vi op for investeringerne?
Kim Rahbek Hansen gennemgik en række af de mange arrangementer der løber af stablen i den kommende tid, som tegner et billede af, at der foregår en masse gode ting på Lolland-Falster.
Som afslutning opfordrede Kim Rahbek Hansen de lokale virksomheder til at huske den lokale ungdom – ansætte elever, og integrere de nye borgere der kommer til området.
Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål.
Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad. 4 Business Lolland-Falsters aktiviteter v/direktør Mikkel Wesselhoff

Direktør Mikkel Wesselhoff gav et indblik i de aktiviteter der har præget Business LF de seneste år.
Med udgangspunkt i formuleringerne om et højt ambitionsniveau i årsberetningen fra 2011 berettede Mikkel Wesselhoff om indsatser på et helt andet niveau i dag.
Mikkel Wesselhoff gennemgik nogle af Business LFs resultater fra 2022, og fortalte generalforsamlingen om den partnerskabsaftale og medfølgende handleplaner, der danner baggrund for Business LFs arbejde i årene 2023-2026.
Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål.
Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad. 5 Forelæggelse af Foreningen Business Lolland-Falsters årsregnskab 2022 og budget 2023 til orientering v/ direktør, Mikkel Wesselhoff
Direktør Mikkel Wesselhoff fremlagde årsregnskab 2022 samt budget 2023.
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger. Dirigenten konstaterede, at årsregnskabet og budgettet var taget til efterretning.

Ad. 6 Valg af repræsentantskabsmedlemmer.

Dirigenten startede med at orientere generalforsamlingen om, hvilke 10 personer, bestyrelsen for Foreningen Business LF har udpeget til repræsentantskabet.
Herefter skulle der, i lighed med tidligere år, vælges 22 medlemmer til repræsentantskabet, for perioden
2023-25.

6 medlemmer ønskede af udtræde af repræsentantskabet:
Flemming Jørgensen, Nordea
Henrik Høegh
Rikke Cora, ETN Arkitekter
Stine Grønnemose, Alfa Laval
Hanne Nielsen, FH Lolland-Falster
Martin Andersen, Andersen Statsautoriseret revisionsaktieselskab

6 kandidater har meldt sig:
Bart Gyldenløve, Møns Bank
Bo Rasmussen, Obelitz
Christopher Frederiksen, Aznet
Rene Knudsen, De Grønne Busser
Maud Transbøl, VEKTOR M
Michael Bjørn, Danske Bank


Dirigenten spurgte generalforsamlingen om der var øvrige kandidater, hvilket der ikke var. Dirigenten
konstaterede af de oplistede kandidater var valgt til repræsentantskabet.


Herefter fulgte et suppleringsvalg for valgperioden 2022-2024.


1 medlem ønsker at udtræde: Karsten Juhl, Lalandia
1 kandidat har meldt sig: Patrick Kirkby


Dirigenten spurgte generalforsamlingen om der var øvrige kandidater, hvilket der ikke var. Dirigenten
konstaterede af den nye kandidat var valgt til repræsentantskabet.


Ad. 7 Valg af revisor
Beierholm blev foreslået, og genvalgt af Generalforsamlingen med akklamation.


Ad. 8 Forslag fra medlemmer og repræsentantskab
Ingen indkomne forslag


Ad. 9 Eventuelt
Intet til behandling
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Generalforsamling hævet ca. kl. 17.10.