Foreningen Business Lolland-Falster

Referat af Generalforsamling i
Foreningen Business Lolland-Falster


Referat af generalforsamling

Den 23. maj 2024 Kl. 16.00-16.50 på Scandinavian Impact

Ad. 1 Velkomst v/ bestyrelsesformand, Kim Rahbek Hansen
Kim Rahbek Hansen bød de fremmødte medlemmer velkommen til årets generalforsamling.

Ad. 2 Valg af dirigent
Advokat David Slatcher foreslået og valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, hvilket generalforsamlingen godkendte med akklamation.

Ad. 3 Formandens beretning v/ Kim Rahbek Hansen
Formand Kim Rahbek Hansen aflagde bestyrelsens beretning, hvor han så tilbage på det seneste år, der har været positiv – både i forhold til realiserede og potentielle investeringer – men også i forhold til Business Lolland-Falsters organisering og de services, der tilbydes. Det sidstnævnte afspejles bl.a. i det stigende antal medlemmer og den store tilfredshed.

Kim Rahbek Hansen berettede om en stadig større interesse for Lolland-Falster fra international, særlig tysk side. Han gennemgik desuden en række af initiativer, der er lanceret det seneste år, herunder Scandinavian Impact, Vextum og Region Sjællands Fødevarealliance. De mange tiltag indenfor den grønne omstilling blev også fremhævet, men der er stadig potentiale for at skabe forandringer og vækst, når det kommer til turismen og landbruget. Kim Rahbek Hansen understregede også, at organisationen, bestyrelsen og repræsentantskabet ikke må forfalde til selvfedme eller selvtilfredshed, men i stedet hele tiden sætte og forfølge nye og ambitiøse mål.

Som afslutning opfordrede Kim Rahbek Hansen de lokale virksomheder til at huske, at de i høj grad er med til at skabe og bevare den positive stemning, der præger landsdelen i disse år. Er stemningen god, øges glæden, kreativiteten, gæste- og kundetilfredsheden, og dermed skabes grundlaget for øget omsætning og skattegrundlag.

Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad. 4 Business Lolland-Falsters aktiviteter v/direktør Mikkel Wesselhoff
Direktør Mikkel Wesselhoff så tilbage på de sidste 10 år og fremhævede de mange positive resultater, der er skabt på Lolland-Falster. Han fremhævede, at årene har været præget af forandringer skabt af en proaktiv erhvervspolitik, der har medført, at landsdelen har udviklet sig til et af Danmarks nye vækstcentre. Mikkel Wesselhoff orienterede desuden om lanceringen af et lærlinge- og elevakademi i samarbejde med Uddannelse Danmark, der skal sikre, at de unge forbliver i deres uddannelsesforløb med fornyet tro på fremtiden.

Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad. 5 Forelæggelse af Foreningen Business Lolland-Falsters årsregnskab 2023 og budget 2024 til orientering v/ direktør, Mikkel Wesselhoff
Direktør Mikkel Wesselhoff fremlagde årsregnskab 2023 samt budget 2024.

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger. Dirigenten konstaterede, at årsregnskabet og budgettet var godkendt og taget til efterretning.

Ad. 6 Valg af repræsentantskabsmedlemmer.

I lighed med tidligere år skulle der vælges 22 medlemmer til repræsentantskabet for perioden 2024-2026.

To medlemmer ønskede af udtræde af repræsentantskabet:

 • Ebbe Frahm, 2010 Vin & Velsmag
 • Kim Larsen, Erhvervspark Lolland

To kandidater havde meldt sig:

 • Henrik M. Christensen, Skanlux
 • Michael Bisted Nielsen, Primatag

De øvrige 20 øvrige repræsentantskabsmedlemmer havde meddelt, at de var villige til genvalg for perioden 2024-2026:

 • Allan Aaskov, Lollands Bank
 • Andreas Hermansen, Viah
 • Benny Esmann Jensen, Nota
 • Cecilie Jenstoft Tobiasen, Crispy Food
 • Gert Klitgaard, Johs. Mertz
 • Gustav Erik Reventlow von Rosen, Rudbjerggaard Gods
 • Ingolf Stenstrup Larsen, Nordea
 • Jacob Goldbeck, Rask El Service
 • Jakob Søndergaard Nielsen, Metalcolour
 • Kenneth Hansen, Møns Bank
 • Lars Stuckert, Advodan Lolland-Falster
 • Lene Bång Jensen, Lev-Vel Hjemmepleje ApS
 • Merete Olsen-Kludt, Casa Living/Boligmagasinet
 • Michael Bang, CELF
 • Ole Frydkjær Petersen, Zolutions
 • Ole Sloth, Lolland-Falsters Folketidende
 • Patrick Kirkby, Centa Photo v/Patrick Kirkby
 • Peter Dan Petersen, Nakskov Handel & Erhverv
 • Peter Flensted, Sax-Trans
 • Thomas Henckel, Aage Maagensen

Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om der var øvrige kandidater, hvilket der ikke var. Dirigenten konstaterede af de oplistede kandidater var valgt til repræsentantskabet.

Ad. 7 Valg af revisor
Beierholm blev foreslået, og genvalgt af Generalforsamlingen med akklamation.


Ad. 8 Forslag fra medlemmer og repræsentantskab
Ingen indkomne forslag


Ad. 9 Eventuelt
Intet til behandling
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Generalforsamling blev hævet ca. kl. 16.50.