Stenfigurerne Dodekalitten Solopgang

Om os

Vedtægter for Fonden Business LF


§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Fondens navn er Fonden Business LF.

Stk. 2. Fondens hjemsted er Lolland kommune.

Stk. 3. Fonden er en erhvervsdrivende fond stiftet af Lolland Kommune og Guldborgsund
Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1. Fondens formål er:

 • At skabe vækst og udvikling på Lolland-Falster indenfor erhverv, turisme, handel og bosætning.
 • At udbrede kendskabet til og sikre et positivt image/brand for Lolland-Falster.
 • At udarbejde en fælles turismeprofil og markedsføre Lolland-Falster som et samlet område indenfor erhverv, turisme, handel og bosætning.
 • At yde iværksættere, erhvervsvirksomheder, foreninger og potentielt tilflyttende virksomheder en kvalificeret erhvervsservice, rådgivning og informationsformidling på relevante områder i forbindelse med etablering og drift af virksomhed.
 • At etablere én indgang for erhverv til Lolland-Falster.

§ 3. Samarbejdspartnere

Stk. 1. Fonden indgår samarbejde med:

 • Lolland Kommune. Der indgås skriftlig samarbejdsaftale med beskrivelse af forventninger, opgaveomfang, økonomisk bidrag m.v.
 • Guldborgsund Kommune. Der indgås skriftlig samarbejdsaftale med beskrivelse af forventninger, opgaveomfang, økonomisk bidrag m.v.
 • ”Foreningen Business LF”. Der indgås skriftlig samarbejdsaftale med beskrivelse af forventninger, opgaveomfang, økonomiske bidrag m.v.
 • Evt. øvrige samarbejdsorganisationer. Bestyrelsen træffer beslutning herom.

§ 4. Formue (grundkapital)

Stk. 1. Fondens formue (grundkapital) udgør ved stiftelsen kontant kr. 300.000,-.

§ 5. Særlige rettigheder

Stk.1. Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder udover, hvad der fremgår af vedtægterne.

§ 6. Bestyrelse

Bestyrelsen består af 11 medlemmer. Bestyrelsen vælges således:

 • 2 medlemmer udpeges af Guldborgsund Kommune. Perioden for udpegningen følger den kommunale valgperiode.
 • 2 medlemmer udpeges af Lolland Kommune. Perioden for udpegningen følger den kommunale valgperiode.
 • 5 medlemmer udpeges af Foreningen Business LF. Valg til bestyrelsen er gældende for 2 år. Genvalg er muligt.
 • 2 medlemmer udpeges af ovennævnte 9 bestyrelsesmedlemmer. De 2 bestyrelsesmedlemmer må ikke være ansat i eller valgt til kommunalbestyrelsen i Guldborgsund Kommune eller Lolland Kommune, lige som de ikke må være medlem af Foreningen Business LF. Valg til bestyrelsen er gældende for 2 år. Genvalg er muligt.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Formand kan ikke vælges blandt de kommunalt udpegede medlemmer. Næstformand vælges blandt de kommunalt udpegede medlemmer.

Stk. 3. Dersom et bestyrelsesmedlem i funktionsperioden får varigt forfald, kan den pågældende organisation/bestyrelsen, der har udpeget bestyrelsesmedlemmet, indsætte et nyt medlem i bestyrelsen. Det nye bestyrelsesmedlem indtræder i det fratrådte bestyrelsesmedlems valgperiode.

Stk. 4. Bestyrelsen afholder møder mindst en gang hvert kvartal.

Stk. 5. Et medlem af bestyrelsen eller en direktør kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

Stk. 6. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske skriftligt med mindst 8 dages varsel og angivel-se af dagsorden.

Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 8. Beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

§ 7. Direktion

Stk. 1. Bestyrelsen ansætter en direktør, der er ansvarlig for den daglige drift i henhold til de i vedtægterne beskrevne retningslinjer og efter bestyrelsens nærmere instruks.

§ 8. Formandskab

Stk. 1. Bestyrelsen nedsætter et formandskab bestående af formand og næstformand.

Stk. 2. Formandskabet er ansvarlig for, at der sker opfølgning på/udvikling af Fondens formål og strategi samt bestyrelsens beslutninger.

Stk. 3. Formandskabet fastlægger en procedure, så samarbejdet mellem bestyrelsen og den daglige ledelse én gang årligt evalueres. Resultatet af evalueringen forelægges den samlede bestyrelse.

Stk. 4. Formandskabet drøfter dagsorden for bestyrelsens møder og indstillinger til de enkelte dagsordenspunkter.

§ 9. Tegning

Stk. 1. Fonden tegnes af formanden eller næstformanden i forening med enten et bestyrelsesmedlem eller direktøren.

§ 10. Budgetter og regnskab

Stk. 1. Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Første regnskabsår løber fra stiftelsen og til 31. december 2011.

Stk. 3. Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 4. Revisor fungerer indtil bestyrelsen har valgt en anden revisor.

Stk. 5. Bestyrelsen udarbejder hvert år inden udgangen af november måned budget for det kommende regnskabsår med budgetoverslag for de derefter følgende 3 regnskabsår.

Stk. 6. Årsregnskabet udarbejdes snarest muligt efter regnskabsårets udløb og forelægges for bestyrelsen senest den 1. marts.

Stk. 7. Årets overskud anvendes til fremme af fondens formål jf. § 2.

§ 11. Vedtægtsændring

Stk. 1. Bestyrelsen kan på et lovligt indkaldt bestyrelsesmøde med angivelse af dagsorden beslutte at foretage ændringer i fondens vedtægter.

Stk. 2. Beslutning herom kræver, at mindst ¾ af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede og stemmer herfor.

Stk. 3. Enhver ændring af vedtægterne skal godkendes af fondsmyndigheden. Bestyrelsen beslutning om forhøjelse af fondens grundkapital kræver dog ikke fondsmyndighedens godkendelse.

§ 12. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af Fonden kan kun finde sted, dersom dette er vedtaget på to bestyrelsesmøder afholdt med mindst 14 dages mellemrum, hvor beslutningen på hvert møde skal være tiltrådt af mindst ¾ af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Forslag om opløsning af fonden kan ikke behandles på forannævnte to bestyrelsesmøder, medmindre der til hvert af disse møder er foretaget skriftlig indkaldelse med 14 dages varsel med udtrykkelig angivelse af, at opløsning af fonden tilsigtes.

Stk. 3. En opløsning af Fonden skal endvidere godkendes af fondsmyndigheden.

Stk. 4. I tilfælde af fondens opløsning skal en eventuel nettoformue anvendes til gavn for erhvervsudviklingen på Lolland-Falster i henhold til formålsbestemmelsen.

Godkendt på stiftende møde den 21. januar 2011. Efter møde i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er vedtægterne ændret den 30. juni 2011.

For stifterne i henhold til bemyndigelse: Morten Ammentorp, advokat.

Advokatfirmaet BANG/BRORSEN & FOGTDAL