Badebro og badede mennesker set fra luften

Om os

Vedtægter for Foreningen Business LF


§ 1. Navn

Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen Business LF.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

 • At skabe vækst og udvikling på Lolland-Falster indenfor erhverv, turisme, handel og bosætning i samarbejde med Fonden Business LF.
 • At yde iværksættere, erhvervsvirksomheder, foreninger og potentielt tilflyttende virksomheder en kvalificeret erhvervsservice, rådgivning og informationsformid­ling på relevante områder i forbindelse med etablering og drift af virksomhed.
 • At formidle og opbygge et konstruktivt erhvervsmæssigt samarbejde mellem er­hvervslivet og kommunerne på Lolland-Falster.

§3. Medlemskab

Stk. 1. Som medlemmer af foreningen kan optages erhvervsvirksomheder, institutioner, of­fentlige myndigheder, foreninger og privatpersoner.

Stk. 2. Medlemskab opnås efter bestyrelsens beslutning på grundlag af skriftlig ansøgning. Bestyrelsen kan nægte optagelse såfremt 4/5 af bestyrelsens medlemmer stemmer imod optagelsen.

Stk. 3. I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet forelægges den følgende generalforsamling, dersom den pågældende ansøger ønsker dette.

Stk. 4. Medlemskab træder først i kraft, når kontingent/medlemsbidrag jfr. § 4 er indbetalt til foreningen.

Stk. 5. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der modarbejder foreningen eller på anden måde skønnes uegnet til at være medlem.

Stk. 6. Afgørelsen kan af det ekskluderede medlem indbringes for førstkommende ordinære generalforsamling til endelig afgørelse.

Stk. 7. Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til den 31. december.

§4. Medlemsbidrag

Stk. 1. Medlemsbidraget til foreningen fastsættes af bestyrelsen på baggrund af foreningens aktiviteter. Medlemsbidraget skal godkendes af foreningens repræsentantskab.

Stk. 2. Ved optagelse i foreningen betaler medlemmet forholdsmæssigt medlemsbidrag for perioden fra optagelsen til udløbet af det regnskabsår, hvori optagelsen finder sted.

Stk. 3. Ved udtræden er det udtrædende medlem ikke berettiget til at oppebære nogen del af foreningens formue eller forpligtet til at betale nogen del af foreningens gæld.

Stk. 4. Er et medlem i restance, kan bestyrelsen med et skriftligt varsel på otte dage ophæve medlemskabet og ekskludere det pågældende medlem, såfremt medlemsbidraget ikke er betalt inden fristens udløb.

§5. Generalforsamling

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af maj måned.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal indkaldes, når mindst 1/1O af medlemmerne anmoder bestyrelsen skriftligt her­ om med angivelse af dagsorden.

Stk. 4. En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter, at bestyrel­ sen skriftligt har modtaget begæring herom, eller bestyrelsen har truffet beslutning herom.

Stk. 5. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen og afholdes på Lolland-Falster.

Stk. 6. Generalforsamlinger indkaldes skriftligt ved brev eller e-mail til medlemmerne senest 14 dage før afholdelsen og med angivelse af dagsorden.

Stk. 7. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, kan stilles af et medlem eller af bestyrelsen og skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts.

Stk. 8. På generalforsamlingen giver et medlemskab en stemme. Dog har:

 • Erhvervsorganisationer, organisationer og foreninger med mellem 21 – 60 ansat­ te/medlemmer (der har medført kontingentbetaling) desuden 2 stemmer.
 • Erhvervsorganisationer, organisationer og foreninger med mellem 61-180 ansatte (der har medført kontingentbetaling) desuden 7 stemmer.
 • Erhvervsorganisationer, kommuner, organisationer og foreninger med over 180 ansatte (der har medført kontingentbetaling) desuden 19 stemmer.

Stk. 9. På generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindelig stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer, medmindre andet er bestemt i vedtægterne. I tilfælde af stemme­ lighed bortfalder forslaget.

Stk. 10. På generalforsamlinger kan et medlem møde med fuldmagt fra et stemmeberettiget medlem. Intet medlem kan på generalforsamlingen afgive mere end 60 stemmer med fuldmagt.

Stk. 11. Til at lede generalforsamlinger udpeger bestyrelsen en dirigent.

Stk. 12. Afstemninger foregår ved håndsoprækninger, medmindre dirigenten, 3 medlemmer af bestyrelsen eller 15 medlemmer af foreningen forlanger skriftlig afstemning.

Stk. 13. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

 1. Bestyrelsens beretning.
 2. Forelæggelse af årsregnskab og budget til orientering.
 3. Valg af revisor, som enten skal være statsautoriseret eller registreret revisor.
 4. Valg af repræsentantskabsmedlemmer i overensstemmelse med vedtægtens § 6.
 5. Eventuelt.

§ 6. Repræsentantskab

Stk. 1. Foreningens medlemmer vælger på den ordinære generalforsamling 44 medlemmer til et repræsentantskab, der i alt består af 68 medlemmer.

Stk. 2. I repræsentantskabet har borgmestrene i Guldborgsund Kommune og Lolland Kom­ mune fast sæde i en periode, der følger borgmestrenes valgperiode. Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune udpeger herudover hver 6 medlemmer til repræsen­ tantskabet. Perioden for udpegning følger den kommunale valgperiode. Kommunen kan udskifte de udpegede repræsentanter i perioden.

Stk. 3. Bestyrelsen udpeger 10 til repræsentantskabet blandt foreningens medlemmer.

Stk. 4. De af generalforsamlingen valgte medlemmer til repræsentantskabet er valgt for 2 år ad gangen. Genvalg er muligt. Ved første ordinære generalforsamling foretages lodtrækning, ifølge hvilken indtil halvdelen af de af generalforsamlingen valgte repræsentantskabsmedlemmer afgår ved næste års ordinære generalforsamling.

Stk. 5. Ved et generalforsamlingsvalgt repræsentantskabsmedlems fratræden i en valgperi­ode kan bestyrelsen blandt medlemmerne udpege et nyt medlem af repræsentant­ skabet. Det pågældende medlem skal på valg på den førstkommende ordinære ge­neralforsamling.

Stk. 6. Repræsentantskabets formål er:

 • At drøfte og evaluere de igangsatte aktiviteter og resultater i forhold til strategi, mål og handlingsplaner m.v.
 • At drøfte udviklingen på Lolland-Falster.
 • At foreslå nye initiativer.
 • At deltage i og nedsætte arbejdsgrupper og netværksgrupper, herunder om frem- tidig strategi m.v.

Stk. 7. Repræsentantskabet holder møde 2-4 gange årligt og kan i øvrigt indkaldes, når bestyrelsens formand eller 10 medlemmer af repræsentantskabet ønsker det.

Stk. 8. Repræsentantskabet afholder møde hvert år i november måned, hvor det fastsætter næste års medlemsbidrag efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 9. Indkaldelse til repræsentantskabet foretages af bestyrelsens formand med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Stk. 10. Repræsentantskabets møder ledes af bestyrelsens formand eller i dennes forfald af bestyrelsens næstformand.

Stk. 11. Repræsentantskabet udfærdiger selv egen forretningsorden og fører protokol.

§ 7. Bestyrelse

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen udpeges af repræsentantskabet. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

Stk. 4. Dersom et bestyrelsesmedlem i funktionsperioden får varigt forfald, kan repræsen­tantskabet indsætte et nyt medlem i bestyrelsen. Det nye bestyrelsesmedlem indtræder i det fratrådte bestyrelsesmedlems valgperiode.

Stk. 5. Bestyrelsen afholder møder mindst en gang hvert kvartal.

Stk. 6. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal ske skriftligt med mindst 8 dages varsel og angivelse af dagsorden.

Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 8. Beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er for­ mandens stemme afgørende.

Stk. 9. Der føres protokol over bestyrelsens møder.

§ 8. Samarbejdspartnere

Stk. 1. Foreningen indgår samarbejde med Fonden Business LF.

Stk. 2. Der indgås skriftlig samarbejdsaftale med beskrivelse af forventninger, opgaveom­ fang og økonomiske bidrag mv.

Stk. 3. Bestyrelsen for foreningen vælger blandt bestyrelsens medlemmer 5 medlemmer til bestyrelsen for Fonden Business LF.

§9. Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet skal være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor. Den valgte revisor fungerer indtil, der vælges en ny.

Stk. 3. Det reviderede regnskab skal senest 1. april ligge til gennemsyn for medlemmerne på foreningens kontor.

§10. Tegning og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelses­ medlem.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen form for hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

§ 11. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændringer i vedtægterne kræver vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, og hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. Såfremt der ikke deltager 2/3 af medlemmerne, kan vedtægterne ændres på en ny ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 12. Opløsning

Stk. 1. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, og hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. Såfremt der ikke deltager 2/3 af medlemmerne kan vedtægterne ændres på en ny ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2. Ved foreningens opløsning skal foreningens eventuelle nettoformue anvendes til gavn for erhvervsudviklingen på Lolland-Falster efter generalforsamlingens beslut­ning.

§ 13. Overgangsbestemmelse

Stk. 1. Fra stiftelsen af foreningen og i en overgangsperiode frem til senest udgangen af maj måned 2011 er følgende 7 personer valgt til foreningens bestyrelse:

 • Peter Engberg Jensen
 • Benny Esmann Jensen
 • Henrik Dyrehave Rasmussen
 • Christoffer Knuth
 • Claus Sivager
 • Ole Lund-Hermansen
 • Niels Kau Andersen

Stk. 2. Senest med udgangen af maj måned 2011 afholdes en ekstraordinær generalforsam­ling. På den ekstraordinære generalforsamling vil der blive afholdt valgt til repræsen­tantskabet som herefter udpeger 7 personer til foreningens bestyrelse.

Stk. 3. I perioden fra stiftelsen og frem til afholdelsen af den ekstraordinære generalforsam­ling, jf. stk. 2 er følgende bestemmelser i nærværende vedtægt suspenderet:

 • § 4, stk. 1, 2. pkt.
 • § 5, stk. 4, 3. led.
 • § 5, stk. 1, 2. led.
 • §6
 • § 7, stk. 2.

Stk. 4. Medlemsbidrag for år 2011fastsættes i henhold til § 4, dog således at medlemsbidra­gets størrelse fastsættes således, at medlemsbidragets størrelse er identisk med medlemsbidrags størrelse for Erhvervsråd Lolland-Falster for 2011.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 21. januar 2011 samt ændret på generalforsam­lingen den 30. maj 2012.

Som dirigent: Morten Ammentorp, advokat.

Advokatfirmaet Drachmann.