Hvedemark tæt på

ENERGIinfrastruktur

Spørgsmål og svar om gasledningen på Lolland-Falster


Hvilken betydning har det for Danmark, at der anlægges en gasledning til Lolland-Falster?

Anvendelse af stort biogaspotentiale: Lolland-Falster har store mængder biomasse fra marker, husdyr og rester fra sukkerroerne, som kan blive til biogas. Men biogaspotentialet er betinget af den kommende gasledning, da den gør det muligt at transportere biogassen ud til alle gaskunder i Danmark. Derfor er der nu hele 4 nye biogasanlæg på vej på Lolland-Falster og disse kan tilsammen producere 3-4 gange så meget biogas som området selv skal bruge.

Grøn omstilling af danskernes gas: Biogassen på Lolland-Falster er et vigtigt bidrag til Danmarks gasforsyning. De 4 nye biogasanlæg betyder, at Danmark får tilført 80 mio m3 ny biogas svarende til, hvad der kan opvarme ca. 90.000 husstande hvert år. Og her er sukkerfabrikkernes forbrug af biogas fratrukket.

Grønt brændstof til skibsfarten: De fire nye biogasanlæg kan desuden levere biogen CO2, som indgår i PtX-produktion, der bl.a. kan levere grøn brændstof til skibsfarten. Siden beslutningen om gasledningen har en virksomhed overtaget en grund på 136.000 m2 til etablering af PtX-anlæg ved Nakskov.

Landbruget når C02-mål: En undersøgelse fra Roskilde Universitet viser at den kommende biogasproduktion på Lolland-Falster spiller en afgørende rolle i at sikre 70% reduktion af CO2 fra landsdelens landbrug.

Hvilken betydning har det for Lolland-Falster, at der anlægges en gasledning til landsdelen?

Grønne milliardinvesteringer og jobs: Gasledningen giver landsdelen et kæmpe investeringsboost hvad angår grøn omstilling. Siden gasledningen blev besluttet, har private investorer planlagt nye grønne investeringer på Lolland-Falster for mere end 6 mia. kr. med en beskæftigelseseffekt på 420 direkte nye job. Blandt andet skal Nordeuropas første hvederaffinaderi bygges på en 100.000 m2 grund tæt på havnen i Nakskov, og virksomheden har brug for biogas til sine produktionsprocesser. Baseret på tal fra Danmarks Statistik betyder de nye jobs en årlig skatteindtægt på 40 mio. kr.

Fremtidssikring af vigtig arbejdsplads: Derudover fremtidssikrer gasledningen også sukkerproduktionen på Lolland-Falster, som er grundlag for flere tusinde arbejdspladser på Lolland-Falster i hele værdikæden. Sukkerproduktion kræver store mængder stabil energi, og gas og biogas er det eneste driftssikre alternativ til den nuværende energiforsyning (olie og kul). Med den store lokale biogasproduktion kan sukkerfabrikken reducere sin CO2-udledning med mindst 80 pct. i senest 2030 sammenlignet med 1990 og efterleve EU’s miljøkrav.

Vil arbejdet med at etablere gasledningen lægge beslag på arbejdskraft, som i stedet kunne bruges på udrulning af fjernvarme?

Gasledningen har et kæmpe forspring: Det er næsten to år siden, gasledningen blev besluttet, alle myndighedsgodkendelser er på plads og selve gravearbejdet begynder i starten af 2023. Arbejdet slutter i andet halvår af 2024. Sætter man et nyt fjernvarmeprojekt i gang fra nul i starten af 2023, vil man sandsynligvis ikke være klar til selve gravearbejdet, før i løbet af 2024, hvor gasledningen allerede er i drift og kan levere biogas til Danmark.

Økonomisk tab på en kvart mia. kr.: Arbejdet med at etablere gasledningen er meget langt, og mange aftaler og indkøb er foretaget. Hvis man afbryder etableringen af gasledningen nu, anslår statens gasdistributionsselskab EVIDA, at det vil betyde et økonomisk tab på næsten en kvart mia. kr. Dertil skal lægges de store private investeringer, som en række virksomheder har foretaget med henblik på deres etablering på Lolland-Falster ud fra forventningen om at blive tilkoblet gasledningen.

Myndighedsarbejdet er den største barriere: Alt skrivebordsarbejde ift. gasledningen, såsom beregninger, godkendelser, politisk beslutning, høringer, kontraktindgåelse, materialeindkøb mv. er gennemført. Typisk er denne proces den mest tidskrævende. Fjernvarmebranchen har da også netop (ultimo oktober 2022) besluttet at nedsætte en hurtigtarbejdende kommission for at gennemgå gældende love og regler på området for udlægning af fjernvarme. Kommissionen vil involvere relevante myndigheder, kommuner og andre aktører i arbejdet og levere anbefalinger til regering og folketing.

Kunne sukkerfabrikkerne ikke bare køre på el?

Den grønne udvikling har overhalet os: Da gasledningen blev besluttet, troede de fleste, at gasledningen kun skulle bringe naturgas til sukkerfabrikkerne. Stort set ingen havde forventet det biogasboom, vi nu ser frem mod, og som betyder, at Nordic Sugar forventelig allerede i 2024 vil begynde at anvende biogas og at sukkerfabrikkerne dermed kan reducere sin CO2-udledning med mindst 80 pct. frem mod 2030 sammenlignet med 1990.

El- og gasnettet er lige grønt: CO2-aftrykket i det danske elnet og gasnet er stort set ens. Elnettet bliver grønnere i takt med, at elproduktionen i højere grad kommer fra vedvarende energi. Ligeledes bliver gasnettet grønnere i takt med, at der produceres mere biogas og mindre naturgas. I 2030 ventes det danske gasnet at være 100% grønt, men flere mener, det kan ske allerede i 2027/28.

Eldrift er ikke muligt: Elektrificeret drift af sukkerfabrikkerne er ifølge fabrikkerne ikke teknisk muligt. Der findes ingen eksempler i verden på, at sukkerproduktion i den form og skala, vi kender fra Danmark, er blevet elektrificeret. Og Nordic Sugar kan ikke omdanne sine fabrikker til et forsøgslaboratorium og sætte driftssikkerheden og arbejdspladser over styr. Desuden udgør gas hovedfundamentet i den europæiske sukkerindustri, fordi det er en stabil energikilde, der kan levere de høje damptemperaturer som produktionen har brug for. De der taler for, at elektrificering kan lade sig gøre, henviser gerne til et forskningsprojekt fra Teknologisk Institut, som er sat i gang september 2022, og som først er gennemført om tre år. Dette projekt skal blandt flere andre opgaver undersøge muligheden for at elektrificere en meget lille del af produktionen på en sukkerfabrik i Belgien, og med en lavere damptemperatur end i den danske sukkerproduktion. Langt størstedelen af den belgiske fabriks energiforbrug kommer fra gas.

Brug for grøn omstilling nu: Uanset hvad fremtiden måtte bringe, har sukkerfabrikken brug for at komme af med olie og over på en ny, grøn og stabil energiforsyning fra 2024, hvor gasledningen står klar. I forhold til vindenergi er biogasproduktion en relativ ny teknologi, men den er udbredt i hele verden og meget stabil.