Muslingeudsætning
Tilbage til oversigten

Kan blåmuslinger skabe blåt erhvervseventyr?

15 forskellige steder i farvandet rundt om Lolland-Falster skal det undersøges om dyrkning af muslinger kan blive fremtidens løsning på at fjerne overskydende næringsstoffer i vandet og skabe nyt erhverv med produktion af muslinger

Kursen var sat og båden lastet med blåmuslinger. Ombord på den hurtiggående båd var marinbiologerne Per Dolmer og Mette Askov Knudsen fra Blue Research samt forretningsudvikler Annette Løttrup-Moore fra Business Lolland-Falster og de var klar til en særlig mission. Der skulle sættes forsøgsposer med blåmuslinger ud på udvalgte steder langs kysten rundt om Lolland-Falster.

15 forskellige steder i farvandet rundt om Lolland-Falster skal det hen over sommeren undersøges om dyrkning af muslinger kan blive fremtidens løsning på såvel at fjerne overskydende næringsstoffer i vandet og samtidigt påvise, at det er muligt at dyrke muslinger i storskala til fødevareproduktion.

Projektet hedder NIFIMU (Næringsstoffjernelse fra landbaseret fiskeopdræt ved hjælp af blåmuslinger – effektivitet, miljøpåvirkninger og forvaltning) og det store spørgsmål er om blåmuslinger kan danne grundlag for en ny ”blå” industri på Lolland-Falster.

”Muslinger er et af de bedste midler til at fjerne kvælstof og fosfor fra vores havområder og samtidigt giver protein dyrket fra muslinger et markant lavere CO2 aftryk end animalske kilder, og dermed kan muslingeproduktion udgøre et både spændende og bæredygtigt supplement til den øvrige fødevareproduktion på Lolland-Falster,” siger forretningsudvikler Annette Løttrup-Moore fra Business Lolland-Falster.

Business Lolland-Falster deltager i projektet og skal på baggrund af undersøgelserne udarbejde en vurdering af hvordan der kan etableres muslingeopdræt omkring Lolland-Falster med fokus på hvilke virksomheder der kan etableres, hvordan det skal finansieres samt hvordan en produktion kan styrke områdets satsning på blå bioøkonomi.

Projektet er støttet af Den Europæiske Hav-og fiskerifond og det ledes af Københavns Universitet. Det er Blue Research og marinbiolog Per Dolmer, der står for det praktiske feltarbejde og research i projektet sammen med Business Lolland-Falster. Blue Research er eksperter inden for akvakultur og blå bioøkonomi.

Blåmuslingerne blev over to dage midt i maj sat ud 15 forskellige steder i havet rundt om Lolland-Falster.

”Vi lægger muslinger ud nu for at se hvor hurtigt de vokser. Det overordnede formål er at se om man kan producere muslinger omkring Lolland-Falster, hvor der ikke er så meget salt i vandet og hvor muslingerne vokser langsommere,” siger Per Dolmer fra Blue Research.

Muslingerne er placeret i poser fastgjort på solidt anker med 50 muslinger i hver pose. 15 positioner er udvalgt til forsøget ved hjælp af modelværktøjet MYTIGATE, hvor man ud fra en række informationer, herunder aktiviteter som fiskeri og naturbeskyttelse, kan estimere potentialet i et givent område samt identificere de områder, der er bedst egnede.

”Analysen viser umiddelbart, at der kan dyrkes muslinger i hele området, og at det bedste område til produktion af muslinger er i farvandet rundt om Vestlolland,” siger Annette Løttrup-Moore.

Opsuger næringsstoffer

Produktion af blåmuslinger kan blive løsningen på problemet med udledning af næringsstoffer til havet. Muslingerne suger overskydende næringsstoffer ud af vandet og bruger det som føde. 

Business Lolland-Falster er derfor også med i projektet TETRAS (Technology Transfer for Thriving Recirculating Aquaculture Systems in the Baltic Sea Region).

Det er et projekt under INTERREG BSR (Østersøprogrammet), der løber frem til udgangen af 2025. TETRAS er et samarbejde mellem partnere fra Danmark, Tyskland, Polen, Litauen og Estland, der har til opgave at demonstrere hvordan landbaserede fiskeproduktionsanlæg – et såkaldt RAS anlæg – kan blive placeret strategisk og/eller kombineret med andre industrielle processer (f.eks. vand og energi).

Udover at kunne producere sunde fødevarer til konkurrencedygtige priser er det projektets mål at afdække hvordan restprodukter fra en proces kan blive til en ressource i en anden proces.

Et RAS anlæg (Recirculating Aquaculture System) er et akvakulturanlæg, der ved anvendelse af vandrensning, opnår en meget høj grad af genanvendelse af produktionsvandet.

Business Lolland-Falsters pilotprojekt skal klarlægge, hvordan produktionsvand fra fiskeopdræt på land kan renses og genanvendes som teknisk vand i den øvrige industri, herunder til støbning af betonelementer eller produktion af grønne brændstoffer, P2X. 

”RAS/landbaseret fiskeproduktion er en produktionsform som Business Lolland-Falster igennem flere år har arbejdet på at tiltrække investeringer inden for på Lolland-Falster. Der er mange gode argumenter for at etablere RAS produktion, men den største udfordring er udledning af næringsstoffer. Så det er vi glade for nu at få mulighed for at udvikle teknologiske løsninger på,” siger Steffen Lund, der er investeringschef hos Business Lolland-Falster.

Ny erhvervsmulighed

Hvis det viser sig at det kan lade sig gøre at få muslingerne til at vokse i farvandet rundt om Lolland-Falster, kan det være en helt ny erhvervsmulighed med et stort potentiale.

Muslingeproduktionen kan løse to opgaver på samme tid.

For det første renser muslingerne vandet for overskydende næringsstoffer og dernæst kan muslingerne bruges til enten dyrefoder eller fødevarer.

”Den bedste udnyttelse af muslingerne er selvfølgelig at lave fødevarer ud af dem. Det er min vurdering, at der på baggrund af den lave saltholdighed i farvandet rundt om Lolland-Falster, der er cirka 1/3 af det vi ser i Limfjorden, at vi kan forvente en produktion på knap 60% af den maksimale produktion ved den vestlige del af Lolland og ned til 40-50% i farvandet øst for Falster,” siger Per Dolmer.

Hos Business Lolland-Falster er der store forventninger til arbejdet og resultatet i de to projekter.

”Vi håber, at deltagelsen i de to projekter vil tilvejebringe nogle tekniske løsninger, der kan bane vej for investeringer i bæredygtig akvakultur på Lolland-Falster, både på land og i havet rundt om Lolland-Falster,” siger Steffen Lund, investeringschef Business Lolland-Falster.

Udgivet

23. maj 2023